เอกภพ

รูปภาพ

เอกภพ ประกอบด้วยระบบของกาแล็กซีนับแสนล้านกาแล็กซี่ที่มีดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์จำนวนมหาศาล และเมฆแก๊สกับฝุ่นขนาดใหญ่จำนวนมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าคือสรรพสิ่งทั้งมวลของสารที่อยู่ในอวกาศทั้งหมด ทั้งที่คงอยู่หรือแตกดับสลายไป เรื่องวิวัฒนาการกำเนิด และอนาคตของเอกภพจึงเป็นเรื่องราวที่ยังไม่สิ้นสุด รอการศึกษาและค้นคว้าจากนักวิทยาศาสตร์ต่อไป
เอกภพ (Universe) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด ส่วนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวของเอกภพในวงกว้าง คือ cosmology ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า จักรวาลวิทยา หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยกำเนิดคุณสมบัติและวิวัฒนาการของเอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ “คำว่า จักรวาลวิทยา น่าจะเป็น เอกภพวิทยา มากกว่า เพราะแปลมาจาก Cosmology วิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ” จักรวาลวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยเรื่องราวของเอกภพและองค์ประกอบ และศึกษาการเคลื่อนที่ตำแหน่งของเท่ห์ฟากฟ้า

เอกภพ (Universe) หมายถึง ระบบของกาแล็กซี หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ สิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่คงอยู่ หรือแตกดับทำลายไปศึกษาได้ด้วยสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ กล่าวสรุปได้ว่าเอกภพคือผลรวมของทุกสิ่งทุกอย่าง อวกาศ เวลา พลังงานและสสาร เอกภพมีระบบกาแล็กซีประมาณ 10,000 ล้านกาแล็กซี สามารถศึกษากาแล็กซีที่เห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ กาแล็กซีจำนวนหนึ่งแสงเริ่มเดินทางตั้งแต่ยังไม่เกิดโลกเดินทางนานกว่า 4,600 ล้านปี  เพิ่งจะเดินทางมาถึงโลก การเห็นกาแล็กซีในขณะนั้นจึงเห็นเมื่อกว่า 4,600 ล้านปีแล้วปัจจุบันเป็นอย่างไรนั้นยังไม่มีคำตอบที่แน่นอน เมื่อพิจารณาสสารและพลังงาน

ในอวกาศ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เป็นอวกาศ มีสสารและพลังงานที่เกิดขึ้นในกาแล็กซี นอกกาแล็กซีทั้งหลายเวลา สสารและพลังงานที่ปรากฏกว้างไกลในอวกาศนั้น มีทั้งที่มนุษย์รู้จักแล้วและยังไม่รู้จักสิ่งที่มนุษย์ศึกษาได้เพราะมีแสงและพลังงานต่างๆ แผ่ออกมาสิ่งที่ไม่สามารถศึกษาได้ย่อมมีมากกว่า เอกภพคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ทั้งที่มนุษย์รู้เห็นได้แล้วและยังศึกษาไม่ได้ ฉะนั้นเอกภพคือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่และดับสลายไป เอกภพเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ

Advertisements

ระบบสุริยะจักรวาล

มาตรฐาน

แนวคิดที่มาความสำคัญ

      จากการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับด้านระบบสุริยะจักรวาล ทำให้ดิฉันสนใจในเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล เนื่องด้วยโลกของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล และเพื่อต้องการที่จะให้บุคคลที่สนใจในเรื่องนี้ได้รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล เป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ให้กับผู้เรียน สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลในโครงงานนี้ได้อย่างเข้าใจง่ายและมีเนื้อหาน่าศึกษาเพิ่มมากขึ้น